Παράταση Προκήρυξης & Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων 2022-2023

Παράταση προκήρυξης και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική  Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-202, από 20.08.2022 έως και 11.09.2022.

Προκήρυξη - Δικαιολογητικά

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)»

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 3695/Β΄τεύχος/29-08-2018).

Το ΠΜΣ παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το ΠΜΣ επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που εστιάζουν στους
ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων μορφών καρκίνου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στην Αίθουσα Μικροσκοπίων καθώς και στο Μουσείο. Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους 900 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 35 με δυνατότητα αύξησης μόνο για ιδιαίτερες κατηγορίες υποψηφίων σύμφωνα με το νόμο Ν.4485/17. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  από τις 23.05.2022 έως και 29.07.2022 :

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
  6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  7. Βιογραφικό Σημείωμα
  8. Δύο συστατικές επιστολές
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κτήριο 10, 1ος Όροφος, Γραφείο 46), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, υπόψιν Κα Χ. Κώνστα ή να σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: email: ckonsta@uoa.gr , neoplasticdisease@med.uoa.gr

Ωράριο γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00.
Τηλέφωνο: 210-7462102
 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.
 
Πληροφορίες:
 
 
Αθήνα, Μάϊος 2022
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
_____________________________
Στ. Θεοχάρης– Καθηγητή

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών