Προκήρυξη - Δικαιολογητικά

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)»

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική  Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (ΦΕΚ 3695/Β΄τεύχος/29-08-2018).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Επιπλέον, σκοπός του  ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων για βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου, καθώς και τους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς που αφορούν συνήθεις τύπους καρκίνου. Τέλος, το ΠΜΣ περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και σεμιναρίων σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την καρκινογένεση και τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων και  εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Το ΠΜΣ διαφέρει σημαντικά από τις προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές και φιλοδοξεί να εισάγει ένα νέο τρόπο ακαδημαϊκής σκέψης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του Παν/μιου Webex ή και δια ζώσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διδασκαλία των δια ζώσης μαθημάτων θα πραγματοποιείται στους χώρους του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό εννιακοσίων ευρώ (900€) ανά εξάμηνο (σύνολο 3.600€). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, προσφάτως αναβαθμισμένων σε ΑΕΙ τμημάτων ΤΕΙ.

Ο ανώτατος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται σε τριάντα πέντε (35). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.  Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 20.05.2024 έως και 31.07.2024:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

*Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης των σπουδών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και το αντίγραφο πτυχίου

 1. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου
 4. Δύο συστατικές επιστολές
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Σ.Ε. του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους
 8. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής

*Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν το ξενόγλωσσο πτυχίο τους, την επίσημη μετάφρασή του και, εφόσον διαθέτουν, πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για υποψηφίους από ιδρύματα της αλλοδαπής που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αν το ίδρυμα της αλλοδαπής ανήκει στον κατάλογο ιδρυμάτων του άρθρου 307, του Νόμου 4957/2022, τότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή να έχει συνταχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας Διοίκησης (govgr).

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: neoplasticdisease@med.uoa.gr, ckonsta@uoa.gr

 

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Κάθε αρχείο θα είναι αποθηκευμένο ανάλογα το περιεχόμενο του πχ. «Αίτηση φοίτησης», «Αντίγραφο πτυχίου» κτλ  και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf.

 

Γραμματεία του ΠΜΣ

A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κτήριο 10, 1ος Όροφος, Γραφείο 46), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, Κα Χ. Κώνστα

Ωράριο γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00

Τηλέφωνο: 210-7462102

 

         Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

 

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται:

 • Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής
  school.med.uoa.gr

 

Αθήνα, Μάϊος 2024

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
_____________________________

Στ. Θεοχάρης– Καθηγητής

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Αίτηση Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών