Σπουδές

Τίτλος-Γνωστικό αντικείμενο-Σκοπός

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» υποστηρίζεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του  ανθρώπου. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης. 

Επίσης, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει επαφή με τη διαγνωστική και ερευνητική προσέγγιση του καρκίνου καθώς και τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπευτικής  αντιμετωπίσεως του καρκίνου.

Ακόμα μπορούν να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης για τη διάγνωση και την έρευνα στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου.

Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην απόκτηση κοινής εμπειρίας από όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως των βασικών τους σπουδών, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό υπόβαθρο συνεννόησης όλων των συνεργαζομένων επιστημόνων που προσεγγίζουν το πεδίο της νεοπλασίας

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της διάγνωσης και της έρευνας του καρκίνου καθώς και η εξοικείωση με νέες μεθόδους-τεχνικές και εφαρμογή καινούργιας γνώσης.  

Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) συνολικά, εκ των οποίων το 30% ενδέχεται  να απαρτίζεται από απαλλασσόμενους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 35 του νόμου 4485/17. 

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.  Μετά από αίτησή τους, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Γλώσσα διδασκαλίας & συγγραφής της διπλωματικής εργασίας

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική  γλώσσα. ( Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που περισσότεροι του 30% των φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλης της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική).

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων