Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ανδρέας Χ. Λάζαρης – Καθηγητής

Διευθυντής Α΄ Εργαστηριού Παθολογικής Ανατομικής

Ο Ανδρέας Χ. Λάζαρης σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανακηρύχτηκε αριστούχος διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».

Εργάζεται στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής και, ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά του, είναι υπεύθυνος της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Εργαστηρίου υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Περί τις 300 επιστημονικές μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή κυρίως ιατρικά περιοδικά, με περί τις 4000 αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας σε αυτές. Το συγγραφικό-ερευνητικό του έργο αναφέρεται πρωτίστως σε προγνωστικούς-προβλεπτικούς καρκινικούς δείκτες. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η Ουρογεννητική Παθολογική Ανατομική αλλά και η σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση. Στο τελευταίο πεδίο, έχει συντονίσει επιτυχώς διεθνές τριετές πρόγραμμα δόμησης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Ιστοπαθολογίας, με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση του Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. «Η Ιατρική Μέσα από το Μικροσκόπιο». H εν γένει εκπαιδευτική του δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από προσπάθεια εναρμόνισης του ακαδημαϊκού και του βιωματικού τρόπου διδασκαλίας.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και έχει λάβει μέρος ως προσκεκλημένος εκπαιδευτής σε άφθονες επιστημονικές εκδηλώσεις.

 

Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ προγραμματίζεται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ τα οποία θα είναι, κατά 60% τουλάχιστον::

- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμοι καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […] (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Το 40% του διδακτικού προσωπικού θα αποτελείται με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής από:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).

 

Διοικητικό προσωπικό


Γιάνναρη Μαρία

Παπασταμάτη Έλενα