Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Σταμάτιος Ε. Θεοχάρης- Καθηγητής

Σταμάτιος Ε. Θεοχάρης- Καθηγητής

Ο Σταμάτιος Θεοχάρης σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανακηρύχτηκε αριστούχος διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Παθολογοανατόμος, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική». Έχει μετεκπαιδευτεί στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και παρουσιάζει συνεργασίες με Ερευνητικά Εργαστήρια και Κλινικές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε μοριακούς μηχανισμούς τοξικότητας και καρκινογένεσης, καθώς και σε ανάπτυξη νέων βιοδεικτών. Εργάζεται στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το 2010 και συμμετέχει στο εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 300 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (9500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, google scholar), ενώ έχει συμμετάσχει  στη συγγραφή κεφαλαίων σε πολυθεματικά βιβλία σχετικά με τη νεοπλασία.

Το συγγραφικό-ερευνητικό έργο του αναφέρεται πρωτίστως σε προγνωστικούς-προβλεπτικούς καρκινικούς βιοδείκτες. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών και έχει λάβει μέρος ως προσκεκλημένος ομιλητής-εκπαιδευτής σε  επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διδακτικό προσωπικό


Το διδακτικό έργο του ΠΜΣ ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του ΠΜΣ στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)

β) Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) Συνεργαζόμενους καθηγητές,

δ) Εντεταλμένους διδάσκοντες

ε) Επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές

στ) Ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ζ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

    Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του ΠΜΣ.

 

Διοικητικό προσωπικό


Κώνστα Χριστίνα