Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σταμάτιος Ε. Θεοχάρης- Καθηγητής

Σταμάτιος Ε. Θεοχάρης- Καθηγητής

Ο Σταμάτιος Θεοχάρης σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανακηρύχτηκε αριστούχος διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Παθολογοανατόμος, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική». Έχει μετεκπαιδευτεί στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και παρουσιάζει συνεργασίες με Ερευνητικά Εργαστήρια και Κλινικές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε μοριακούς μηχανισμούς τοξικότητας και καρκινογένεσης, καθώς και σε ανάπτυξη νέων βιοδεικτών. Εργάζεται στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το 2010 και συμμετέχει στο εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 300 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (9500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, google scholar), ενώ έχει συμμετάσχει  στη συγγραφή κεφαλαίων σε πολυθεματικά βιβλία σχετικά με τη νεοπλασία.

Το συγγραφικό-ερευνητικό έργο του αναφέρεται πρωτίστως σε προγνωστικούς-προβλεπτικούς καρκινικούς βιοδείκτες. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών και έχει λάβει μέρος ως προσκεκλημένος ομιλητής-εκπαιδευτής σε  επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ προγραμματίζεται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ τα οποία θα είναι, κατά 60% τουλάχιστον::

- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμοι καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […] (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Το 40% του διδακτικού προσωπικού θα αποτελείται με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής από:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).

 

Διοικητικό προσωπικό


Κώνστα Χριστίνα